Zapisnik sa 6.redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan

25. veljače 2021. | Upravno vijeće

ZAPISNIK

sa 6. redovne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, održane dana 25. veljače 2021. godine s rokom odgovora do 12,00 sati.

Dnevni red sa pripadajućim materijalima poslan je elektroničkim putem 23. veljače 2021. godine. Članovima Upravnog vijeća je upućen pisani poziv za elektronsku sjednicu Upravnog vijeća na njihove e-mail adrese.

U radu elektronske sjednice sudjelovali su: članovi Upravnog vijeća Silvan Juran, Daniel Stanić, Dean Močinić, Alison Švić Stanišljević i Ivana Benčić, ravnateljica Kristina Čule i pročelnica JUO Općine Pićan Martina Bilić kao zapisničar.

Sjednicom predsjedava predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić.