Zapisnik sa 4.redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan

24. studenoga 2020. | Upravno vijeće

ZAPISNIK

sa 4. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, održane dana 27. studenoga 2020. godine s početkom u 18,30 sati preko telekonferencije (aplikacija Google Meet).

Dnevni red sa pripadajućim materijalima poslan je elektroničkim putem 24. studenoga 2020. godine. Članovima Upravnog vijeća je upućen pisani poziv za redovnu sjednicu Upravnog vijeća putem telekonferencije na njihove e-mail adrese.

U radu sjednice sudjelovali su: članovi Upravnog vijeća Daniel Stanić, Silvan Juran, Dean Močinić, ravnateljica Kristina Čule, načelnik Općine Pićan Ivan Franković i pročelnica JUO Općine Pićan Martina Bilić kao zapisničar.

Sjednicom predsjedava predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić.