Zaključci sa 9.redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan

25. lipnja 2021. | Upravno vijeće

ZAKLJUČCI

sa 9. redovne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, održane dana 25. lipnja 2021. godine s rokom odgovora do 12,00 sati.

Pisani poziv uz dnevni red sa pripadajućim materijalima poslan je članovima Upravnog vijeća elektroničkim putem dana 24. lipnja 2021. godine na njihove e-mail adrese.

U radu elektronske sjednice sudjelovali su: predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić, članice Upravnog vijeća Ivana Benčić i Alison Švić, ravnateljica Kristina Čule, načelnik Općine Pićan Dean Močinić i pročelnica JUO Općine Pićan Martina Bilić kao zapisničar.

Sjednicom predsjedava predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić.

ZAKLJUČCI