Programi dječjeg Vrtića Lišnjak

Dječji vrtić „Lišnjak“ provodi:

 • Redoviti cjelodnevni (10-satni) program odgoja, obrazovanja, njege i skrbi djece od navršenih godinu dana do polaska u školu
 • Program predškole,

koji se temelje na Zakonu u predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Nacionalnom kurikulumu za rani odgoj i obrazovanje, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/98, 90/10) te drugim zakonskim i internim aktima Dječjeg vrtića.

REDOVITI PROGRAMI

Redoviti program i organizacija rada u Dječjem vrtiću „Lišnjak“ temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što uključuje:

 • pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajnu materijalnu sredinu koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštva
 • poznavanje zakonitosti dječjeg razvoja i planiranje odgojno-obrazovnog rada sukladno dječjem razvojnom statusu i potrebama
 • poticanje učenja kao interaktivnog procesa djece u odnosu na ponuđene materijale, vršnjake i druge odrasle osobe
 • poticanje partnerskog odnosa s roditeljima radi ostvarivanja zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta
 • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece (inkluzija djece s teškoćama)
 • kontinuirano profesionalno učenje i razvoj s ciljem jačanja stručnih kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika za provođenje odgojno-obrazovnog rada i primjenu suvremenih oblika rada s djecom rane i predškolske dobi

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje i stvaranje, otkrivanje, komunikaciju, međusobnu interakciju, socijalizaciju, poticajno okruženje uz partnerski odnos s roditeljima.

U okviru redovitih programa integriran je i Sigurnosno-zaštitni i preventivni program s ciljem osiguravanja maksimalne sigurnosti djece tijekom boravka u unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića te razvijanju vještina prepoznavanja, reagiranja i snalaženja u mogućim rizičnim situacijama.

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole je program obvezan za svu djecu u godini prije polaska u školu u trajanju od 250 sati. Provodi se kao kraći program za djecu koja ne pohađaju vrtić, odnosno kao integrirani program za djecu koja ga pohađaju. Organizacija kraćeg oblika programa predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić ovisi o broju prijavljene djece (integracija u postojeće skupine ili samostalna skupina), te se obično organizira od veljače do kraja svibnja.

Cilj programa predškole je osigurati uvjete koji će djeci omogućiti razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija potrebnih za uspješan polazak u školu i prilagodbu na nove uvjete života, rasta i razvoja koji ih očekuju u školskom okruženju.

Program predškole usmjeren je na:

 • razvoj samostalnosti djeteta
 • socio-emocionalni razvoj
 • spoznajni razvoj
 • razvoj komunikacije; govorno-jezični razvoj
 • tjelesni razvoj

Programom predškole se indirektno kroz igru potiču i osnažuju kompetencije važne za cjeloživotno učenje: komunikacija na materinskom jeziku, elementarna komunikacija na stranim jezicima, motoričke kompetencije, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, kulturna svijest i izražavanje, inicijativnost i poduzetnost.