Poziv za 4. redovnu sjednicu Dječjeg vrtića Lišnjak

24. studenoga 2020. | Upravno vijeće

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članku 50. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4) i članku 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-6), predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan saziva

4. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „LIŠNJAK“ PIĆAN

Svim članovima Upravnog vijeća dostavlja se poziv na 4. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan za petak, 27. studenoga 2020. godine sa početkom u 18,30 sati putem telekonferencije