Poziv za 10. redovnu sjednicu Dječjeg vrtića Lišnjak

26. lipnja 2021. | Upravno vijeće

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članku 50. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4) i članku 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-6), predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan saziva

10. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „LIŠNJAK“ PIĆAN

Svim članovima Upravnog vijeća dostavlja se poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan za
utorak, 29. lipnja 2021. godine sa početkom u 16.15 sati u prostorijama Općine Pićan